Artiklar

TID­NING­AR I LIDEN 25 ÅR

TID­NING­AR I LIDEN 25 ÅR Över­bliv­na Liden­tid­ning­ar under 25 år utlag­da i Järkviss­le Fol­kets Hus lör­da­gen den 15 juli 2023 för fri plock­ning. Från väns­ter: ansva­ri­ge utgi­va­ren 1998 – 2014 Tore Löfve­ni­us, front­bil­dens obe­strid­li­ge mäs­ta­re konst­nä­ren Lars Gustafs­son, mång­å­ri­ge skri­ben­ten och foto­gra­fen Arne Johans­son, nuva­ran­de redak­tio­nen Eva-Rut Lind­berg och Anders Hög­ström (ansva­rig utgi­va­re). I dörr­öpp­ning­en Gerd […]

TID­NING­AR I LIDEN 25 ÅR Läs mer »

ROLF LID­BERG STI­PEN­DI­ET 2023

ROLF LID­BERG STI­PEN­DI­ET 2023 Levis bid Nils bild Levi Berg­kvist Nils Anders­son För sjun­de året i följd utde­las två sti­pen­di­er i bild till konst­nä­ren Rolf Lid­bergs min­ne. Sti­pen­di­er­na över­läm­nas vid skolav­slut­ning­en, fre­da­gen den 16 juni 2023, till vin­na­ren i Lidens sko­la och till vin­na­ren i Sti­ge sko­la. Det är endast ele­ver i års­kurs 5 i Lidens och

ROLF LID­BERG STI­PEN­DI­ET 2023 Läs mer »

JER­RY WIL­LI­AMS I LIDEN 1979

HUR UPP­STOD IDÉN När jag kom till Lidens sko­la som fri­tids­le­da­re høs­ten – 78 var det en sko­la som inte lik­na­de den jag läm­nat som avgång­se­lev våren – 70. Många mena­de att den nya läro­pla­nen som kom­mit där­e­mel­lan hade för­änd­rat «vår» typ av sko­la, som bygg­de på läx­or och kun­skap, betyg och ord­ning .…och mor­gon­sam­ling­ar i

JER­RY WIL­LI­AMS I LIDEN 1979 Läs mer »

DET GAM­LA FÄR­JE­STÄL­LET I JÄRKVISSLE

DET GAM­LA FÄR­JE­STÄL­LET I JÄRKVISS­LE Indal­säl­ven har all­tid delat byar­na längs dal­gång­en i en Sörsi­da och en Norr­si­da. (egent­li­gen är det en Väst­si­da och en Öst­si­da för att föl­ja väder­strec­ken kor­rekt). Kom­mu­ni­ka­tio­ner­na över älven gjor­des förr med rodd­båt och på vin­tern på till­frus­na isvä­gar. Flyg­bild över det gam­la fär­je­stäl­let vid Hög­land i Järkviss­le, tro­li­gen fotat i bör­jan av 1950-talet. Bil­den är tagen från norra

DET GAM­LA FÄR­JE­STÄL­LET I JÄRKVISSLE Läs mer »