Järkvissle Film och Media

PRO LIDEN 60 ÅR

PRO LIDEN 60 ÅR För­e­ning­en PRO LIDEN bil­da­des enligt tra­di­tio­nen den 28 juli 1945 av 7 per­so­ner. Med­lem­mar­na kom de förs­ta åren i huvud­sak från Kyrk­byn, Bodac­ke, Klär­ke, Dac­ke och Märr­gård. I takt med att för­e­ning­en blev känd i byar­na öka­de med­lem­san­ta­let från 154 st (1960) till 237 st (1980) för att mins­ka på sena­re år. […]

VÄRN­PLIK­TIG TROLLMÅLARE

VÄRN­PLIK­TIG TROLL­MÅ­LA­RE Värn­plik­tig Rolf Lid­berg på F 21 i Luleå 1951. Foto okänd. Rolf Lid­berg (1930 – 2005) gjor­de ”lum­pen” 1950 – 1951 på Norr­bot­tens flyg­flot­tilj F 21 i Luleå. Med Rolfs skar­pa intel­lekt blev han fram­gångs­rik som mete­o­ro­log på F 21! Han var så kun­nig att han blev erbju­den en fast anställ­ning, men han valde […]

TRE SYST­RAR, TRE FIOLER

TRE SYST­RAR, TRE FIO­LER Syst­rar­na Michold. Från väns­ter: Eva, Kla­ra och Maria. Foto (2023) i Bott­nar­na, Indal av Arne Johans­son. Syst­rar­na Michold väx­te upp i Bott­nar­na utan­för Indal. Maria föd­des 1994, Kla­ra 1996 och Eva 2000. De gick alla vid oli­ka peri­o­der i Sti­ge och Lidens sko­la, samt på Skva­derns gym­na­sie­sko­la i Sundsvall. Maria och […]

SARA OCH LIMERICKEN

SARA OCH LIME­RIC­KEN Sara Öst­man lime­ric­kens mäs­ta­re. Foto: Arne Johans­son. Sara Öst­man är en mäs­ta­re på att skri­va lime­ric­kar. Vad är då en lime­rick? Den är en sär­skild form av skämt­vers som upp­kal­lats efter sta­den Lime­rick på Irland. En lime­rick är en fem­ra­dig humo­ris­tisk dikt med ett visst rimsche­ma. Den är en cir­ka 500 år gam­mal före­te­el­se. Sara har genom sin […]

ROLF LID­BERG STI­PEN­DI­ET 2024

ROLF LID­BERG STI­PEN­DI­ET 2024 Alice Strömqvist´s vin­nan­de bild. Foto: Arne Johans­son. Theo Arnes­sons vin­nan­de bild. Foto: Arne Johans­son. Alice Strömqvist, Sti­ge sko­la. Foto: Mar­ti­na Löv­gren. Theo Arnes­son, Lidens sko­la. Foto: Maria Kilan­der. Vid skolav­slut­ning­en fre­da­gen den 14 juni 2024 i Lidens sko­la respek­ti­ve Sti­ge sko­la utde­la­des för åtton­de gång­en STI­PEN­DI­UM I BILD TILL ROLF LID­BERGS MINNE. […]

RYMD­SKEP­PET HAR LANDAT

RYMD­SKEP­PET HAR LAN­DAT Zoo­mInn vid Indal­säl­ven. Utsikt från över­vå­ning­en. Vid Indal­säl­ven i Sill­re by, 60 kilo­me­ter nord­väst från Sundsvall, finns den nyupp­för­da bygg­na­den Zoo­mInn. En futu­ris­tisk ska­pel­se som ger asso­ci­a­tio­ner till Star Wars fil­mer­na. Zoo­mInn är byggd helt i trä. Här mås­te du laga din mat över öppen eld och koka ditt mor­gonkaf­fe. Efter meditation […]

TID­NING­AR I LIDEN 25 ÅR

TID­NING­AR I LIDEN 25 ÅR Över­bliv­na Liden­tid­ning­ar under 25 år utlag­da i Järkviss­le Fol­kets Hus lör­da­gen den 15 juli 2023 för fri plock­ning. Från väns­ter: ansva­ri­ge utgi­va­ren 1998 – 2014 Tore Löfve­ni­us, front­bil­dens obe­strid­li­ge mäs­ta­re konst­nä­ren Lars Gustafs­son, mång­å­ri­ge skri­ben­ten och foto­gra­fen Arne Johans­son, nuva­ran­de redak­tio­nen Eva-Rut Lind­berg och Anders Hög­ström (ansva­rig utgi­va­re). I dörr­öpp­ning­en Gerd […]

ROLF LID­BERG STI­PEN­DI­ET 2023

ROLF LID­BERG STI­PEN­DI­ET 2023 Levi Bergkvist´s vin­nan­de bild. Foto: Arne Johans­son. Nils Andersson´s vin­nan­de bild. Foto: Arne Johans­son. Levi Berg­kvist, Lidens Sko­la. Foto: Maria Kilan­der. Nils Anders­son, Sti­ge Sko­la. Foto: Moni­ca Näs­man Kilan­der. För sjun­de året i följd utde­las två sti­pen­di­er i bild till konst­nä­ren Rolf Lid­bergs min­ne. Sti­pen­di­er­na över­läm­nas vid skolav­slut­ning­en, fre­da­gen den 16 juni […]

JER­RY WIL­LI­AMS I LIDEN 1979

JER­RY WIL­LI­AMS I LIDEN 1979 HUR UPP­STOD IDÉN När jag kom till Lidens sko­la som fri­tids­le­da­re høs­ten – 78 var det en sko­la som inte lik­na­de den jag läm­nat som avgång­se­lev våren – 70. Många mena­de att den nya läro­pla­nen som kom­mit där­e­mel­lan hade för­änd­rat «vår» typ av sko­la, som bygg­de på läx­or och kun­skap, betyg och […]

DET GAM­LA FÄR­JE­STÄL­LET I JÄRKVISSLE

DET GAM­LA FÄR­JE­STÄL­LET I JÄRKVISS­LE Indal­säl­ven har all­tid delat byar­na längs dal­gång­en i en Sörsi­da och en Norr­si­da. (egent­li­gen är det en Väst­si­da och en Öst­si­da för att föl­ja väder­strec­ken kor­rekt). Kom­mu­ni­ka­tio­ner­na över älven gjor­des förr med rodd­båt och på vin­tern på till­frus­na isvä­gar. Flyg­bild över det gam­la fär­je­stäl­let vid Hög­land i Järkviss­le, tro­li­gen fotat i bör­jan av 1950-talet. Bil­den är tagen från norra […]