Järkvissle Film och Media

VÄRN­PLIK­TIG TROLLMÅLARE

Värn­plik­tig Rolf Lid­berg på F 21 i Luleå 1951. Foto okänd.

Rolf Lid­berg (1930 – 2005) gjor­de ”lum­pen” 1950 – 1951 på Norr­bot­tens flyg­flot­tilj F 21 i Luleå. Med Rolfs skar­pa intel­lekt blev han fram­gångs­rik som mete­o­ro­log på F 21! Han var så kun­nig att han blev erbju­den en fast anställ­ning, men han val­de istäl­let att bli troll­må­la­re! En fram­gångs­rik sådan. Efter ”lum­pen” loc­ka­de en resa med vän­ner­na till Paris, för att bätt­ra på frans­kan och lära sig ryska!

Av bevä­ring­ar­nas intres­se är det inte någon tve­kan om vad som är loc­kan­de. En teck­ning 1951 av Rolf Lidberg.

Tack Gun Backlund, Sun­nås, för lånet av bilden.

Arne Johans­son
Pub­li­ce­rat 2024-07-01