Järkvissle Film och Media

Före­ta­get

Före­ta­gets verksamhet

Pro­duk­tion av histo­risk doku­men­tär­film
Pub­li­ce­ring av histo­riskt mate­ri­al
Infor­ma­tion om för­hål­lan­den i äld­re tider i
före­trä­des­vis Medel­pad
Före­drags- och kursverksamhet

Arne Johans­son år 2020.

Arne Johans­son på fil­mupp­drag i Kan­ton, Kina, tis­da­gen den 18 juli 2006. Foto: Ingrid Johans­son, Göteborg.

Före­ta­gets innehavare 

Arne Johans­son

Kort pre­sen­ta­tion

Före­ta­get – Järkviss­le Film & Media – grun­da­des år 2003 av Arne Johansson.

Arne Johans­son är född 1945 i Gäv­le i Gäst­rikland och upp­växt i Stock­holm. Efter regel­bund­na besök, sedan 1954, i byn Järkviss­le i Medel­pad blev det per­ma­nent bosätt­ning år 2001. Män­ni­skor­na och natu­ren utgjor­de den obe­tving­li­ga dragkraften.

Arne är utbil­dad lant­mä­ta­re (Tek­nis­ka Hög­sko­lan i Stock­holm) och eko­nom (Stock­holms Uni­ver­si­tet). Han har arbe­tat med stads­pla­ne­ring i Stock­holm och varit VD för Post­fas­tig­he­ter AB.

Efter flyt­ten till Järkviss­le har han med­ver­kat i pro­duk­tion av fle­ra böc­ker med anknyt­ning till Medel­pad. Arne har kon­ti­nu­er­ligt sedan 1999 med­ver­kat med före­trä­des­vis histo­ris­ka artik­lar i den loka­la avi­sen Lidens Tid­ning, sedan 2015 Liden­tid­ning­en. Det har pro­du­ce­rats när­ma­re 40 st. kor­ta­re lokal­hi­sto­ris­ka doku­men­tär­fil­mer.  Ett stort antal ban­da­de inter­vju­er med män­ni­skor i byg­den har genom­förts. Ytter­li­ga­re en pro­duk­tions­gren är utgiv­ning av CD-ski­vor; med tex. konst­nä­ren Rolf Lid­bergs inspe­la­de visor under 50 år och lokal folk­mu­sik i den kyrk­li­ga mäs­sans form. Det överskug­gan­de intres­se har dock all­tid varit still­bilds­fo­to­gra­fe­ring, allt­se­dan 1950-talet.

En del av före­ta­gets pro­duk­tion finns till­gäng­ligt på den­na hem­si­da under oli­ka temarubriker.

Kon­takt uppgifter:

Arne Johans­son
Järkviss­le 210
855 99 Liden
E‑post: arne.jarkvissle@telia.com

Den­na hem­si­da är utlagd på nätet  för  förs­ta gång­en tis­da­gen den 24 juni 2003.

 

Erik Lidin            Yiyi Altin 
2022

Eng­elsk över­sätt­ning:
 Yiyi Oli­via Altin, Stockholm

Web­mas­ter:
2020 — Erik Lidin, Liden.
2003 — 2008 TL Inter­net­kon­sult Tore Löfve­ni­us, Liden.

Upp­da­te­rad senast den 18 juni 2024.