Järkvissle Film och Media

Liden­tid­ning­en

Läs mer om Tid­ning­ar i Liden 25 år under rubri­ken Liden­ar­tik­lar

ÖVER­ENS­KOM­MEL­SE

Pub­li­ce­ring av Liden­tid­ning­en på Järkviss­le Film & Medi­as hemsida

Lidens Tid­ning var före­gång­a­re till nuva­ran­de Liden­tid­ning­en. Lidens Tid­ning gavs ut i 16 år, från och med okto­ber 1998 till och med augusti 2014 i sam­man­lagt 80 num­mer vil­ka kan ses på www.jarkvisslefilm.se. Äga­re och ansva­rig utgi­va­re under utgiv­nings­ti­den var Tore Löfve­ni­us boen­de i Bodac­ke, Liden, Medel­pad. Han över­lät tors­da­gen den 16 okto­ber 2021 samt­li­ga rät­tig­he­ter för sin hem­si­da www.lidenstidning.se till Arne Johans­son i Järkviss­le, Liden, Medel­pad, med avsikt att den fram­gent skul­le ingå i hem­si­dan www.jarkvisslefilm.se. Ambi­tio­nen var att beva­ra den i Lidens Tid­ning under åren pub­li­ce­ra­de kul­tur­histo­ri­en om Liden och dess omnejd.

Den kul­tur­hi­sto­ris­ka ambi­tio­nen är den­sam­ma för Liden­tid­ning­en (utgiv­nings­be­vis 31 116). Det förs­ta num­ret utkom i juni 2015. Avsik­ten är att Liden­tid­ning­en ska utkom­ma med fyra num­mer per kalen­derår. Ansva­rig utgi­va­re eller ställ­fö­re­trä­dan­de utgi­va­re med­ger vis­ning av samt­li­ga hit­tillsva­ran­de num­mer av Liden­tid­ning­en och kom­man­de num­mer för pub­li­ce­ring på hem­si­dan www.jarkvisslefilm.se. Äga­re till Liden­tid­ning­en är Ter­ra Hus­bygg­nads­tek­nik AB (organisations­nummer 556562–9754). Äga­ren till hem­si­dan www.jarkvisslefilm.se, Arne Johans­son, boen­de i Järkviss­le, Liden, Medel­pad, för­bin­der sig att sna­rast på hem­si­dan www.jarkvisslefilm.se under rubri­ken ”Liden­tid­ning­en” info­ga alla sidor i de num­mer som hit­tills utkom­mit och alla sidor i kom­man­de num­mer, tidi­gast inom två måna­der efter respek­ti­ve pub­li­ce­ring. Den ansva­ri­ge utgi­va­ren till­han­da­hål­ler, efter var­je tid­nings­ut­gå­va en högupp­löst PDF-fil. Arne Johans­son står för samt­li­ga kost­na­der som är för­e­na­de med pub­li­ce­ring­en på hem­si­dan www.jarkvisslefilm.se.

Vis­nings­rät­ten på hem­si­dan www.jarkvisslefilm.se inne­bär inte att upp­hovs­rät­ten på något sätt, över­går till Järkviss­le Film & Media. Upp­hovs­rätt och copy­right till­hör Ter­ra Hus­bygg­nads­tek­nik AB, vil­ket inne­bär att text och bild inte får kopie­ras eller mång­fal­di­gas på något sätt utan äga­rens tillstånd.

Fram­ti­da åta­gan­den enligt den­na över­ens­kom­mel­se kan skrift­li­gen sägas upp, av respek­ti­ve part, med ome­del­bar ver­kan utan förklaring.

Den­na över­ens­kom­mel­se har under­teck­nats tre lika­ly­dan­de exem­plar varav berör­da par­ter har erhål­lit varsitt.

Järkviss­le mån­da­gen den 26:e sep­tem­ber 2022

Arne Johans­son
Järkviss­le Film & Media

 

Eva-Rut Lind­berg
VD Ter­ra Hus­bygg­nads­tek­nik AB

 

Anders Hög­ström
Ansva­rig utgivare

 

2023–2

2023–1

2022–4

2022–3

2022–2

2022–1

2021–4

2021–3

2021–2

2021–1

2020–4

2020–3

2020–2

2020–1

2019–4

2019–3

2019–2

2019–1

2018–4

2018–3

2018–2

2018–1

2017–4

2017–3

2017–2

2017–1

2016–4

2016–3

2016–2

2016–1

2015–2

2015–1