Järkvissle Film och Media

SARA OCH LIMERICKEN

Sara Öst­man lime­ric­kens mäs­ta­re. Foto: Arne Johansson.

Sara Öst­man är en mäs­ta­re på att skri­va limerickar.

Vad är då en lime­rick? Den är en sär­skild form av skämt­vers som upp­kal­lats efter sta­den Lime­rick på Irland. En lime­rick är en fem­ra­dig humo­ris­tisk dikt med ett visst rimsche­ma. Den är en cir­ka 500 år gam­mal företeelse.

Sara har genom sin mor och mor­för­äld­rar röt­ter i Järkviss­le. Hon är dock upp­växt i Mat­fors och bor nu i Sundsvall. Sara arbe­tar till var­dags i Birs­ta City hos mode­bu­ti­ken Riva Mode. Sara har varit myc­ket aktiv inom Tuna Hem­bygds­för­e­ning i Mat­fors. I sin ung­dom var hon en noto­risk sam­la­re av kap­sy­ler! Slut­re­sul­ta­tet av insam­ling­en stan­na­de vid 675 000 kap­sy­ler i för­äld­rar­nas käl­la­re. De väg­de näs­tan ett ton när de läm­na­des till metal­lin­sam­ling­en för depo­ne­ring! Sara sam­lar fort­fa­ran­de, men på oli­ka sor­ter. Exak­ta anta­let är osä­kert, men tor­de vara över 1000. 

Vi får här ett smak­prov på hen­nes för­må­ga att ska­pa lime­ric­kar. Läs och bli road!

En twee­nie på Abborrvägen

Tror var­ken på spö­ken eller sägen.

Men då gam­mel­mor­mor ”häl­sar på”

Så bör­jar pul­sen att slå.

 Då blev tron på spö­ken mer enträgen.

En mam­ma boen­de i Kvicksund.

Vil­le tit­ta på månen en stund.

Så hon klev upp i natten

Men sna­va­de i rabatten.

Och visa­de sin egen måne så rund.

En gam­mal fis­kar­gub­be från Matfors. 

Satt i ekan sin och fis­ka nors. 

Men när det väl nappa, 

han kni­ven sin tappa. 

Så han dräm­de den i skal­len med sin galosch.

En mil­jö­med­ve­ten kvin­na från Pallviken

Var trött på den hems­ka trafiken.

Så i alle­han­da väder

Hon gick utan kläder

Och alla bilar de ham­na­de ner i diken

Text och Bild
Arne Johans­son
Pub­li­ce­rat 2024-06-18