Järkvissle Film och Media

TRE SYST­RAR, TRE FIOLER

Syst­rar­na Michold. Från väns­ter: Eva, Kla­ra och Maria. Foto (2023) i Bott­nar­na, Indal av Arne Johansson.

Syst­rar­na Michold väx­te upp i Bott­nar­na utan­för Indal. Maria föd­des 1994, Kla­ra 1996 och Eva 2000. De gick alla vid oli­ka peri­o­der i Sti­ge och Lidens sko­la, samt på Skva­derns gym­na­sie­sko­la i Sundsvall. Maria och Kla­ra val­de natur­ve­ten­skap­lig lin­je i gym­na­si­et och Eva este­tisk lin­je. Alla bör­ja­de tidigt att spe­la. Inspi­ra­tio­nen kom från de fiol­spe­lan­de kusi­ner­na och var en helt avgö­ran­de fak­tor. Det är inte lätt att få upp­le­va de tre syst­rar­na spe­la till­sam­mans idag. De är utflug­na från för­äld­ra­hem­met, men sam­las i Indal någ­ra gång­er per år.

Maria är utbil­dad jäg­mäs­ta­re och boen­de i Umeå. Hon arbe­tar på Skogs­sty­rel­sen i Örnsköldsvik, dit hon pend­lar. Maria stu­de­ra­de folk­mu­sik i ett år på Malungs folk­hög­sko­la. Hon har även hun­nit med att vara au pair i Han­no­ver i Tyskland. Hon är spo­ra­diskt aktiv i ett lokalt spel­manslag. ”Att spe­la är bal­sam för sjä­len!” enligt Maria.

Kla­ra har, efter diver­se jobb och stu­di­er, nu förs­ta året bakom sig på Bygg­hant­verks­pro­gram­met vid Göte­borgs uni­ver­si­tet. Utbild­ning­en är för­lagd till Mari­estad vid Vänern, där hon bor. Kla­ra föll för trum­pet när hen­nes låg­sta­di­e­klass tes­ta­de oli­ka blås­in­stru­ment på Kul­tur­sko­lan, så för­mod­li­gen hade det bli­vit bleck­blås om inte släk­ten hade varit före med att inspi­re­ra. Vid ett till­fäl­le då den lil­la släk­tor­kes­tern spe­la­de grät Kla­ra för att hon inte kun­de spe­la fiol. För­u­tom folk­mu­sik ingår även klas­sisk musik i reper­to­a­ren. ”Spe­lan­det ger fin gemen­skap och är ett bra sätt att umgås” enligt Klara.

Eva har stu­de­rat på Bir­ka folk­hög­sko­la och varit vika­ri­e­ran­de musiklä­ra­re i Vet­lan­da i Små­land. Nu går hon en musiklä­rar­ut­bild­ning på musik­hög­sko­lan Ing­esund i Arvi­ka, Värm­land. Eva vill i fram­ti­den arbe­ta inom Kul­tur­sko­lan. Hon besjä­las av att få lära ut. ”Det är van­ligt att folk upp­fat­tar folk­mu­si­ken som folk­dräk­ter, drag­spel och mid­som­mar.” Eva beto­nar att det­ta endast är en liten del av det. ”Gen­ren för­ny­as hela tiden, men med röt­ter­na i det gamla.”

Det görs ansträng­ning­ar för att ban­da alla de tre uni­ka fiol­spe­lan­de syst­rar­na vid ett och sam­ma till­fäl­le, vil­ket inte har skett tidi­ga­re. Lätt att öns­ka, svårt att genom­fö­ra, vil­ket lyc­ka­des den 2024-01-02. Lyss­na på musi­ken här: Folk­li­ga toner från Inda­len — Järkviss­le Film och Media (jarkvisslefilm.se)

Text & Bild
Arne Johans­son
Pub­li­ce­rat 2024-06-18