Järkvissle Film och Media

RYMD­SKEP­PET HAR LANDAT

Zoo­mInn vid Indalsälven.
Utsikt från övervåningen.

Vid Indal­säl­ven i Sill­re by, 60 kilo­me­ter nord­väst från Sundsvall, finns den nyupp­för­da bygg­na­den Zoo­mInn. En futu­ris­tisk ska­pel­se som ger asso­ci­a­tio­ner till Star Wars fil­mer­na. Zoo­mInn är byggd helt i trä. Här mås­te du laga din mat över öppen eld och koka ditt mor­gonkaf­fe. Efter medi­ta­tion i den vedel­da­de bastun kan den modi­ge ta ett iskallt dopp i Indalsälven.

Zoo­mInn är byggt på en tim­mer­väl­ta som heter Husö­ren. Förr i tiden kör­des tim­mer med häst och tim­mer­käl­ke ner från sko­gen till en pla­tå (tim­mer­väl­ta) vid älven. På våren flot­ta­des sedan tim­ret till såg­ver­ken vid kusten.

Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re och äga­re är paret Kristi­na och Anders Råd­berg. Efter det förs­ta mötet med Sundsvalls kom­mun i bör­jan av 2017, kräv­des det många turer kring strand­skydd, bygg­lov mm. Bygg­na­den var ursprung­li­gen tänkt som en såg­bock i jät­te­for­mat, men efter att indu­stri­de­sig­nern Anders Are­blad arbe­tat med pro­jek­tet blev det en rymdin­spi­re­rad bygg­nad. Många har varit inblan­da­de under ”resans gång” som KL-trä från Dala­hus, Yaki­su­gi-panel från Deg­me­da, många vän­ner från när och fjär­ran, främst Olek­sandr Buk­ho­nin, Gus­tav och Håkan Åkesson.

Zoo­mInn går att hyra. Lämp­lig för två vux­na och två barn. Se hem­si­dan www.zoominn.se.  Väg­be­skriv­ning: vid riks­väg 86 i Sill­re sväng mot Sill­re kraft­sta­tion, par­ke­ring efter ca 1 km, sedan en pro­me­nad på ca 600 meter.

Text & Bild
Arne Johans­son
Pub­li­ce­rat 2024-06-10

Vedel­da­de spi­sen på övervåningen.
Sovut­rym­met på övervåningen.
Fr.vä. Ini­ti­a­tiv­ta­gar­na paret Kristi­na och Anders Råd­berg samt i mit­ten snic­ka­ren Olek­sandr Buk­ho­nin, vid invig­ning­en den 2 juni 2024.