TID­NING­AR I LIDEN 25 ÅR

TID­NING­AR I LIDEN 25 ÅR

Över­bliv­na Liden­tid­ning­ar under 25 år utlag­da i Järkviss­le Fol­kets Hus lör­da­gen den 15 juli 2023 för fri plock­ning. Från väns­ter: ansva­ri­ge utgi­va­ren 1998 – 2014 Tore Löfve­ni­us, front­bil­dens obe­strid­li­ge mäs­ta­re konst­nä­ren Lars Gustafs­son, mång­å­ri­ge skri­ben­ten och foto­gra­fen Arne Johans­son, nuva­ran­de redak­tio­nen Eva-Rut Lind­berg och Anders Hög­ström (ansva­rig utgi­va­re). I dörr­öpp­ning­en Gerd Näs­man som till­ver­ka­de och ser­ve­ra­de den upp­skat­ta­de god­bi­ten ”gam­mal­dags bakel­se” dagen till ära. Foto Sven-Åke Gustafs­son, Göteborg.

Förs­ta num­ret av Lidens Tid­ning i okto­ber 1998.

Senas­te num­ret av Liden­tid­ning­en i juni 2023.

I okto­ber 1998 gav Tore Löfve­ni­us ut det förs­ta num­ret av Lidens Tid­ning. Efter 16 år och 80 num­mer kom den sista tid­ning­en ut i augusti 2014, i sam­band med att Tore flyt­ta­de söderut.

Någ­ra måna­der sena­re gav den nya redak­tio­nen ut sitt förs­ta num­mer i juni 2015 under nam­net Liden­tid­ning­en. Det äkta paret, Eva-Rut Lind­berg och Anders Hög­ström, fort­sat­te att pub­li­ce­ra i sam­ma anda, och vid­ga­de så små­ning­om dis­tri­bu­tions­om­rå­det till Bisp­går­den och Ham­marstrand. Under deras 9 år har det hit­tills bli­vit 32 nummer.

Sam­man­lagt har det givits ut 112 num­mer under 25 år. Två kom­plet­ta tid­nings­om­gång­ar kom­mer att bok­bin­das. Totalt rör det sig om 3344 sidor. Det blir många inbund­na böc­ker med Lidens Tid­ning och Liden­tid­ning­en!  Lör­da­gen den 15 juli hade över­bliv­na exem­plar dukats upp i Järkviss­le Fol­kets Hus (Skans­borg) för fri plock­ning. Efter att sam­la­re och all­mänt intres­se­ra­de hade tagits sitt har nu res­te­ran­de exem­plar gått till tidningsåtervinningen.

Arne Johans­son
Pub­li­ce­rat 2024-02-20