Järkvissle Film och Media

Gustaf Allan Lindh English

1948 2000 11 decem­ber 2021 To The Inter­na­tio­nal Olym­pic Com­mit­tee, Muse­um (IOC)  I had the gre­at ple­a­su­re of inter­vi­ewing Gustaf Allan Lindh, the win­­ter-pen­­tathlon gold meda­list of the Olym­pic games held in St. Mor­tiz, 1948. We met on thurs­day the 28th of Janu­a­ry 2000 in his home in Vik­sjö, Jär­fäl­la, SWE­DEN. Atta­ched to this email, Eng­lish ver­sion:Gustaf Allan Lindh, Bri­ef descrip­tionThe interview, […]

Gustaf Allan Lindh

1948 2000 2 Decem­ber 2021 Till Sve­ri­ges Olym­pis­ka Kom­mit­té (SOK)! Gul­d­o­lym­pi­ern Gustaf Allan Lindh, Vin­ter­fem­kamp i St. Moritz 1948, hade jag för­må­nen att per­son­li­gen inter­vjua på kas­sett­band tors­da­gen den 28 janu­a­ri 2000 i hans hem i Vik­sjö, Jär­fäl­la kom­mun. Till det­ta mail bifo­gas på svens­ka:Gustaf Allan Lindh, Kort beskriv­ning, Svensk ver­sionInter­vjun, Audi­o­fi­le, Ljudupp­tag­ning, Svensk ver­sionInter­vjun, Transkriberad, […]