Järkvissle Film och Media

Kung­en av Österström

En fil­mad tea­ter­fö­re­ställ­ning i Öster­ström vid Holmsjön i Medel­pad. Fil­men hand­lar om För­val­ta­re Dani­el Juli­us Pon­ten på Öster­ström och byg­gan­det av Öster­ströms­ba­nan på 1870-talet. Tea­ter­pre­miä­ren var sön­da­gen den 21 juni 1998 kl. 19.00.

Titel: KUNG­EN AV ÖSTER­STRÖM. Fil­mad: 1998.
Längd: 102 min.
Remas­ter: Erik Lidin, Liden.
Pro­duk­tion: © Holms hem­bygds­för­e­ning i sam­ar­be­te med Tea­ter Väs­ter­norr­land och ABF Sundsvallsor­ten. Syf­tet med vis­ning­en är att spri­da infor­ma­tion om tidi­ga­re lokal tea­ter­pro­duk­tion. Järkviss­le Film & Media har erhål­lit vis­nings­rät­ten till den­na film av Holms Hem­bygds­för­e­ning, Scen­konst Väs­ter­norr­land (ursprung­li­gen Tea­ter Väs­ter­norr­land, Film i Väs­ter­norr­land och Musik i Väs­ter­norr­land), ABF Väs­ter­norr­land (ursprung­li­gen ABF Sundsvallsor­ten) och manus­för­fat­ta­ren Gustaf For­sell, Sundsvall. Järkviss­le Film & Media har över­hu­vud­ta­get inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen i filmen.

Järkviss­le Film & Media 2021. www.jarkvisslefilm.se

VHS Box­om­slag hit­tar du här: https://www.jarkvisslefilm.se/kungen-av-osterstrom/


Upp­da­te­rad senast tors­da­gen den 21 okto­ber 2021.