ROLF LID­BERG STI­PEN­DI­ET 2023

ROLF LID­BERG STI­PEN­DI­ET 2023

Levis bid
Nils bild
Levi Berg­kvist
Nils Anders­son

För sjun­de året i följd utde­las två sti­pen­di­er i bild till konst­nä­ren Rolf Lid­bergs min­ne. Sti­pen­di­er­na över­läm­nas vid skolav­slut­ning­en, fre­da­gen den 16 juni 2023, till vin­na­ren i Lidens sko­la och till vin­na­ren i Sti­ge skola.

Det är endast ele­ver i års­kurs 5 i Lidens och Sti­ge sko­lor som erbju­dits att del­ta. Årets tema är: Trol­lens laxfiske. 

En jury bestå­en­de av Konst­nä­ren Lars Gustafs­son och Doku­men­tär­fil­ma­ren Arne Johans­son har utsett en vin­na­re på var­je sko­la. Vin­na­ren från Lidens sko­la blev Levi Berg­kvist och vin­na­ren från Sti­ge sko­la blev Nils Anders­son. För­u­tom vac­kert diplom får vin­nar­na 1.000:- vardera.

Juryns moti­ve­ring: ”Att illu­stre­ra fis­ke, som en sago­fi­gur utför, stäl­ler krav på fan­ta­si. Det har fem­te klas­sa­re i över­flöd. Färg och ener­gi är genom­gå­en­de för årets bil­der till Rolf Lid­berg stipendiet.”

Ett stort tack till alla del­ta­ga­re i årets stipendietävling!

Järkviss­le fre­da­gen den 16 juni 2023

Maria Kilan­der
Ord­fö­ran­de
För­e­ning­en Järkviss­le Trollby

 PS. Järkviss­le Troll­by är avveck­lad men För­e­ning­en Järkviss­le Troll­by och dess till­gång­ar består. DS.

Två måna­der efter sti­pen­di­eut­del­ning­en fick årets vin­na­re frå­gan vad de hade gjort med peng­ar­na. Nils Anders­son använ­de hälf­ten av peng­ar­na till köp av en ny Xbox kon­troll (spel) och res­ten sat­te han in på ett spar­kon­to. För Levi Berg­kvist är det en väl beva­rad hemlighet. 

Arne Johans­son
Pub­li­ce­rat 2024-02-15