I Indal­säl­vens land

Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till musik-pro­duk­tio­nen – I Indaläl­vens land, av Åke Nor­man, med­lem i orkes­tern Dac­ka­ran — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. I folk­mun går musik­styc­ket under benäm­ning­en ”Lidens natio­nalsång”. Syf­tet med pub­li­ce­ring­en är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av kom­po­si­tö­ren Åke Nor­man. Musi­ken gavs ut år 2020 och åter­finns även på Spotify.

 

Järkviss­le Film & Media 2023, www.jarkvisslefilm.se

album-art

00:00