Järkvissle Film och Media

Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­duk­tio­nen — Höger­berg, Björ­klund & Wachen­feldt, Folk­mu­sik från Liden, SenzaVibCD05 — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av musi­ker­na: Bengt Höger­berg, Isak Björ­klund och Tho­mas von Wachen­feldt. Cd-ski­van gavs ut år 2011.

Järkviss­le Film & Media 2021, www.jarkvisslefilm.se

album-art

00:00