Järkvissle Film och Media

ELI­SA­BETH BREIT­KREUZ – AKVARELLMÅLARE

Eli­sa­beth Breit­kreuz är född 1953 och upp­växt i Uta­ne­de i Jämt­land. Famil­jen Dani­els­son bestod för­u­tom av mam­ma och pap­pa samt 6 barn. Mam­man arbe­ta­de på ålder­doms­hem­met i Bisp­går­den och pap­pan inom Sta­tens Vat­ten­falls­verk.  För­äld­rar­na skilj­de sig när Eli­sa­beth var fem år.

Eli­sa­beth gick i sko­la i Uta­ne­de (klass1 — 2), i Bis­pfors (3 — 6) och i Ham­marstrand (7 — 9). Hon hade myc­ket lätt för sig, men på gym­na­si­et i Sol­l­ef­teå och i Sundsvall bör­ja­de svå­rig­he­ter­na. Gym­na­si­estu­di­er­na på Katri­nelunds sko­la i Sundsvall fick avbry­tas i för­tid. Skol­mog­na­den kom dock så små­ning­om och hon utbil­da­de sig till Bio­me­di­cinsk ana­ly­ti­ker (kemi) i Sundsvall/Uppsala. Efter utbild­ning­en kom hon att arbe­ta på Labo­ra­to­ri­et för kli­nisk kemi och på Blod­cen­tra­len i Sundsvall.

År 1977 träf­fa­de hon sin bli­van­de make lång­tra­dar­chauf­fö­ren Rolf Breit­kreuz. De fick sex barn till­sam­mans under åren 1980 – 1993. Fem av bar­nen är nu utflug­na till oli­ka plat­ser i Sve­ri­ge och ett till söd­ra Euro­pa. Maken avled 2008. Famil­jen flyt­ta­de fle­ra gång­er men bosat­te sig sta­dig­va­ran­de i Sill­re i Medel­pad. Eli­sa­beth bor nume­ra sedan 2022 i Liden.

Eli­sa­beth drab­ba­des tidigt av sjuk­do­men Myasthe­nia gra­vis (MG) som är en neuromus­ku­lär sjuk­dom och på sena­re år även av Parkin­sons sjuk­dom. Inte någon av sjuk­do­mar­na har dock hind­rat hen­ne i sin konst­när­li­ga utövning.

Hon tyck­te om att teck­na med bly­erts i unga år. Intres­set att måla i färg sak­na­des full­stän­digt tills en dot­ter gav hen­ne akva­rell­pen­nor och bör­ja­de ”tja­ta”. Plöts­ligt vän­de intres­set och nu gör hon inte läng­re någ­ra teck­ning­ar i bly­erts! Den­na helom­vänd­ning inträf­fa­de så sent som 2019! Eli­sa­beth har inte någon konst­när­lig utbild­ning. Hon har inte besökt sär­skilt många utställ­ning­ar. Hon är en i ordets rät­ta mening en äkta auto­di­dakt (själv­lärd konst­när). Det konst­när­li­ga påbrå­et kan möj­li­gen här­le­das från en mos­ter som var konst­nä­rin­na. Eli­sa­beth har haft utställ­ning­ar i Medel­pad på Kon­strun­dan, i Gär­de­hal­len, i Gal­le­ri Gra­nen i Sundsvall och som­mar­tid i Kloc­kar­går­den på Vät­ta­ber­get i Liden. Hon målar även djur, hus m.m. på beställ­ning. Köp­in­tres­set finns främst hos pri­va­ta per­so­ner. Sig­na­tu­ren på hen­nes tav­lor (Mar­ta BZ) står för ett and­ra för­namn och BZ står för efter­nam­net. De visa­de bil­der­na har i verk­lig­he­ten måt­ten 38 cm (b) x 27 cm (h).

Eli­sa­beth Breit­kreuz har god­känt tex­ten i ovanstå­en­de presentation.

Text & Foto
Arne Johans­son
Jär­viss­le Film & Media
2023-08-28