ANDERS SJÖLUND – TRÄSNIDARE

ANDERS SJÖLUND – TRÄSNIDARE

Anders Sjölund är född 1937 och upp­växt i Göte­borg (plat­sen kal­las så) på Dac­kebrän­na vid Indal­säl­ven i Liden i Medel­pad. Famil­jen Sjölund bestod för­u­tom av mam­ma, pap­pa och 3 barn. Mam­ma var i unga år piga och pap­pa arbe­ta­de som dräng.

Anders gick i sko­la i Liden (på and­ra sidan av Indal­säl­ven). Förs­ta åren häst­skjuts och sedan skol­taxi. På den tiden var det många barn från Dac­kebrän­na. Anders gick klas­ser­na 1 – 6 i Liden, sedan den 1‑åriga så kal­la­de snic­kar­sko­lan i Dac­ke (någ­ra kilo­me­ter nord­väst om Liden).

Efter avslu­tad skol­gång blev det hugg­ning i sko­gen, pre­cis som för många poj­kar på den tiden. Egent­li­gen hade skogs­ar­be­tet för Anders påbör­jats redan i 12 — 13 års åldern. Vid 23 års ålder flyt­ta­de han, till­sam­mans med en arbets­kam­rat, till Oxe­lösund i Söder­man­land. Det blev vari­e­ran­de arbets­upp­gif­ter och efter ett år gick flyt­ten till Stock­holm. Han sök­te och fick fem jobb men val­de att bli berg­bor­ra­re. Sten­dam­met var inte häl­so­samt så det blev i stäl­let arbe­te på Ens­ke­de Bräd­gård. Här fick han säl­ja vir­ke och triv­des utmärkt i 3 – 4 år. Efter diver­se för­veck­ling­ar träf­fa­de Anders kall­skän­kan Ann-Mari Svens­son, som var född i Gam­la Stan i Stock­holm. I janu­a­ri – feb­ru­a­ri 1965 ”klic­ka­de” det, och följ­des av för­lov­ning i april och gif­ter­mål i maj. Flytt till Åsö­ga­tan på Söder­malm i Stock­holm. Anders star­ta­de egen fir­ma för hus­re­no­ve­ring­ar. Anställd som fas­tig­hets­skö­ta­re i två år innan flyt­ten gick till Djurö i Stock­holms skär­gård. Ann-Mari hade släk­tur­sprung i skär­går­den. Här job­ba­de Anders i fem år i ett såg­verk och ett hyv­le­ri.

Anders för­äld­rar skul­le flyt­ta in i Liden-byn och öns­ka­de att sonens familj skul­le ta över fas­tig­he­ten i Dac­kebrän­na. Och så blev det 1975. Efter någ­ra år utö­ka­des famil­jen till tre barn. För Anders blev det åter igen skogs­ar­be­te, ända fram till 1987. Den star­ka fysi­ken följ­de dock inte med åld­ran­det. I 50-års åldern blev Anders för­tidspen­sio­när.

Träsni­de­ri­et tog nu fart. Själv­lärd är det rät­ta ordet. Det bör­ja­de med svar­va­de skå­lar. En maskin­hy­vel köp­tes. För­sälj­ning av till­ver­ka­de als­ter star­ta­de 1991. Nu har det gått drygt 30 år och ska­pan­det har utveck­lats som fram­går av bifo­ga­de bil­der. I sin verk­stad arbe­tar Anders fort­fa­ran­de dag­li­gen med sitt träsni­de­ri.

Anders Sjölund har god­känt tex­ten i ovanstå­en­de presentation.

Text & Foto
Arne Johans­son
Järkviss­le Film & Media
2023-11-06